Notulen algemene ledenvergadering 2023

 

Verslag van de algemene ledenvergadering op dinsdag 18 april 2023.

Plaats: Tulpenzaal MFS De Utherne.

Aanvang:  20:30 uur

 

AGENDA: 

  1. Opening door de voorzitter.

       2. Voorstelrondje, er zijn 5 leden aanwezig

       3. Ingekomen stukken en mededelingen.

           Appie, Roiena, Nellie, ouders Herre Verkaik, Linda Schuurman, moeder Hannah Paques en kascommissie zijn afwezig mk

       4. Notulen alg. ledenvergadering april 2022.

           De notulen van vorige keer zijn te vinden op de website, dit is voor de ouders niet duidelijk. Voor de volgende vergadering dit duidelijker vermelden.

        5. Jaarverslag secretariaat op de site www.destanfries.nl

           Geen opmerkingen of vragen.

        6. Jaarverslag ledenadministratie.

            Mooie groei het afgelopen jaar. Van (start 2022) 172 naar (einde 2022) 214.

            Het is jammer dat er niet meer ruimte is om uit te breiden, omdat er qua zaalruimte niet meer mogelijk is.

        7. Jaarverslag penningmeester.

            Froukje legt uit, er komen geen vragen van de leden.

            Elbrich (lid) vraagt of de communicatie betreft de acties (zoals de kledingactie) beter kan. Nieuwe leden weten niet wat de acties inhouden. De suikerbroden zijn groot, is het ook mogelijk om de                  kleine versie te leveren?

            Jolanda vraagt zich af of het mogelijk is om donateurs te werven binnen bedrijven, de donateursbrief ook op de website plaatsen. We zetten het voor de volgende vergadering zeker op de agenda.

            Sponsorkliks ook weer meer onder de aandacht brengen en zorgen dat het weer duidelijk wordt.

         8. Verslag kascommissie.  

             Kascontrole uitgevoerd door J. Mulder en C. Bakker. De stukken en kas zijn gecontroleerd, er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. Complimenten vanuit de kascommissie richting de                               penningmeester!

             Zoals gebruikelijk wordt één van de twee kascommissieleden, C. Bakker, vervangen door een nieuw  kascommissielid. Het andere kascommissielid, J. Mulder blijft nog voor het  volgende jaar.

             Er is nog geen nieuw lid, het bestuur gaat op zoek.

          9. Vertrouwenspersoon en bespreken protocol.

              Jitske Krol wordt onze vertrouwenspersoon. Het protocol komt op de website en in de nieuwsbrief wordt dit meegedeeld.

        10. Rondvraag.

              De sporthal in de Stadsfenne heeft ruimte voor eventueel meer groepen. Dus als er ruimte nodig is, dan is dit een optie.

        11. Sluiting.