Algemene ledenvergadering 2019

 

 

Notulen algemene ledenvergadering op woensdag 17 april 2019

M.F.C. De Utherne, IJlst

Aanwezige leden: Tjitske Hylkema, Wendel Hartstra, Gerbrich Wiersma, Baukje Hofstra, Mirjam Engelaar, Karin de Jong, Sjoerdtje de Jong, Riemer Durk Krol, Hylke de Jong, Rozemarijn van Dijk, Saskia van de Werfhorst, Linda Schuurman, Miriam Wouters, Henny v/d Sluis

Met kennisgeving afwezig: Dhr. Nauta

Aanwezig bestuur: Koos Nederhoed, Mieke Bergstra, Bram Vermeij, Paulien Overzet, Froukje Walta, Albert Jan van Houten en Jitske Krol 

 

 1. Opening door de voorzitter

Koos opent om 20.30 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 1. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen 

 1. Notulen alg. ledenvergadering 18 april 2018

Er zijn geen op- en aanmerkingen. 

 1. Jaarverslag secretariaat

Naar aanleiding van het punt betreffende de vervanging van Denise Flapper voor de danslessen, vraagt Gerbrich  om verdere informatie: Op welke dag is het? Wat zijn de tijden? En wat de leeftijden van de groepen? Gerbrich vraagt Stephanie Zijlstra (van Hanzestad) of zij hier belangstelling voor heeft. Gerbrich zal Stephanie haar reactie aan het bestuur terugkoppelen. 

 1. Jaarverslag ledenadministratie

In 2018 was het ledental 191: 172 juniorleden en 19 seniorleden.
In 2019 is het ledental 185: 175 juniorleden en 10 seniorleden.
Lijkt een kleine krimp, maar is niet helemaal waar. De groep van oud-turners (±12 seniorturners), maakt gebruik van een strippenkaart, net zoals de MBVO-groep (meer bewegen voor ouderen). 

 1. Jaarverslag penningmeester

Er is een prachtig positief resultaat behaald in 2018. Dit komt deels door de verhoging van de contributie, maar ook door  de extra sponsorgelden zoals bijvoorbeeld de bijdrage van de Overtuinenfair. 

 1. Verslag kascommissie

Mirjam Engelaar en Dianne van der Knaap hebben samen de kascontrole uitgevoerd. Mirjam vertelt dat alles er goed en verzorgd uitzag. Een compliment voor penningmeester Froukje.  De kascommissie wordt door de voorzitter bedankt voor haar werkzaamheden. Dianne van der Knaap is aftredend kascommissielid. Tjitske Hylkema biedt zich aan als nieuw kascommissielid voor de komende 2 jaar. Volgend jaar zal zij samen met Mirjam Engelaar de kascontrole verzorgen.     

 1. Vooruitblik op de nieuwe website

Paulien vertelt het één en ander over de opzet van de nieuwe website en Bram laat een demo op de beamer zien.  Het is de bedoeling om extra “klikjes” op de website te zetten zoals bijvoorbeeld Sponsorkliks. Via Sponsorkliks kunnen leden met hun digitale aankopen hun vereniging sponsoren. Dit kan leuk geld opleveren! Zie voor verdere informatie: https://www.sponsorkliks.com/products/shops.php?club=8059

Paulien vertelt dat het de bedoeling is om Facebook voor de actuele nieuwtjes te blijven gebruiken (zoals bijvoorbeeld wedstrijdfoto’s en uitslagen)  en de website meer als middel te gebruiken om informatie over te brengen.

Gerbrich vraagt of het misschien mogelijk is om Facebook door te linken naar de website (voor de mensen die geen Facebook hebben) en ook andersom, dat mensen via de website op Facebook geattendeerd worden.  Bram en Paulien zullen hier nog eens over nadenken en kijken wat mogelijk is. 

 1. Hulp van ouders bij G.V. De Stânfries

Albert Jan stelt voor om ouders jaarlijks in te delen voor één of maximaal 2 klusjes voor De Stânfries. Dit naar het voorbeeld van de voetbal- en de tennisvereniging, die mensen/leden ook indelen voor rijschema’s, kantinedienst of een schoonmaakklus o.i.d.

Zo’n klus voor De Stânfries kan van alles zijn: de verkoop van suikerbrood, het klaarzetten van alle toestellen voor wedstrijden, catering bij de wedstrijden, huis-aan-huis bezorgen van het nieuwe De Stânfries Magazine, begeleiding van de jeugd bij de Poiesz Jeugd Sponsoractie enzovoorts.   

Tjitske plaatst de opmerking dat er destijds bij het opgaveformulier gevraagd werd wat je als ouder voor de vereniging zou kunnen en willen betekenen en dat zij daar een aantal zaken heeft ingevuld, maar daar naderhand geen enkele reactie op heeft gekregen. Albert Jan geeft aan hier niet van op de hoogte te zijn, maar bedankt Tjitske voor haar inbreng, we zullen als bestuur de opgaveformulieren erbij pakken en deze bekijken bij het opstellen van een taakschema.

Gerbrich geeft aan dat het bestuur voor een wat grotere klus ook een werkcommissie in het leven kan roepen, met één bestuurslid en een aantal ouders. Ouders willen vaak wel helpen, helemaal als het op projectbasis is. Bedankt voor de tip Gerbrich.

De aanwezige leden stemmen allemaal in met het voorstel om ouders in te delen voor een klusje voor De Stânfries. 

 • Rondvraag

Er zijn geen vragen.

Koos geeft een speciaal woord van dank aan Albert Jan van Houten, die als initiator ervoor gezorgd heeft dat Michel Bletterman langs wilde komen op onze ledenvergadering. 

 • Sluiting

Koos sluit om 21.00 uur de vergadering en bedankt alle aanwezigen voor zijn of haar komst.