Uitnodiging ledenvergadering

door bestuur op 6 April 2017

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 19 april 2017.

Plaats: Tulpenzaal MFS De Utherne.

Aanvang:  20:00 uur!!

AGENDA:

  1. Opening door de voorzitter.

  2. Ingekomen stukken en mededelingen.

  3. Notulen alg. ledenvergadering 20 april 2016

  4. Jaarverslag secretariaat op de site www.destanfries.nl

  5. Jaarverslag ledenadministratie.

  6. Jaarverslag penningmeester

  7. Verslag kascommissie.

       Kascontrole uitgevoerd door Bram Vermeij en Tjitske Bakker. Zoals gebruikelijk

       wordt één van de twee kascommissieleden, Bram Vermeij, vervangen

       door een nieuw  kascommissielid. Het andere kascommissielid Tjitske Bakker blijft

       nog voor het  volgende jaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

  8.  Contributieverhoging 2017

       Voorstel van het bestuur: 

       Tot 16 jaar > € 33,00 per kwartaal/per uur wordt € 36,00 per kwartaal / per uur

       Vanaf 16 jaar > € 40,00 per kwartaal/per uur wordt € 42,00 per kwartaal / per uur

       Korting voor meerdere (extra) lessen komt te vervallen.

   9. Bestuursverkiezingen

      Aftredend als penningmeester: Mirjam Engelaar

      Kandidaat: Froukje Walta

      Aftredend: bestuurslid ledenadministratie: Tjitske Vermeij-Speerstra

      Kandidaat: Bram Vermeij

      Aftredend als algemeen bestuurslid: Esther Vonk

      Mirjam Engelaar blijft aan als algemeen bestuurslid

 10. Rondvraag

 11. Sluiting

 

Namens het bestuur G.V. De Stânfries

Ingrid Haanstra, secretaresse

Nieuwsoverzicht van De Stanfries