Uitnodiging Algemene Jaarvergadering

geplaatst op 4 April 2018

 

Uitnodiging voor de algemene ledenvergadering op woensdag 18 april 2018.

 

Plaats: Tulpenzaal MFS De Utherne.

Aanvang:  20.00 uur!!

 

AGENDA:

 

  1. Opening door de voorzitter.

 

  2. Ingekomen stukken en mededelingen.

 

  3. Notulen alg. ledenvergadering 19 april 2017

 

  4. Jaarverslag secretariaat op de site www.destanfries.nl

 

  5. Jaarverslag ledenadministratie.

 

  6. Jaarverslag penningmeester

 

  7. Verslag kascommissie.

       Kascontrole uitgevoerd door Tjitske Bakker en Dianne van der Knaaap. Zoals gebruikelijk

       wordt één van de twee kascommissieleden, Tjitske Bakker, vervangen

       door een nieuw  kascommissielid. Het andere kascommissielid  Dianne van der Knaap blijft

       nog voor het  volgende jaar. Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij het bestuur.

 

  8.  Bestuursverkiezingen

       Aftredend als secretaris: Ingrid Haanstra

       Kandidaat: Jitske Krol

       Aftredend als algemeen bestuurslid: Mirjam Engelaar

       Kandidaat: Albert Jan van Houten

 

9. Rondvraag

 

10. Sluiting

 

Namens het bestuur G.V. De Stânfries

Ingrid Haanstra, secretaresse

Mededelingen van De Stanfries